Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje, iż od dnia 1 lutego 2019r. zmieniają się godziny pracy Ośrodka.

Poniedziałek: 08:30 - 16:30

Wtorek - Piątek: 07:30 - 15:30

***


***

***


***

***

Nowo powstały Klub Seniora w Gminie Turośń Kościelna, serdecznie zaprasza osoby w wieku emerytalnym do uczestnictwa w spotkaniach, które rozpoczynają się o godzinie 12:00 w każdy czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 104. Szczegóły znajdują się tutaj.

***

Zapraszamy osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą, do zapoznania się z projektem "NOWY POCZĄTEK"

Informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce "Nasze Projekty"

***

KARTA DUŻEJ RODZINY ZMIANY OD

1 STYCZNIA 2019

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,

 • w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny". Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

***

Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością"

W ramach projektu Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH" realizować będzie:

 • Trening aktywności
 • Trening pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Wyjazdowe warsztaty umiejętności życia codziennego
 • Indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne
 • Wsparcie psychoterapeutyczne
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności pracowników ZAZ:

- z zakresu pralnictwa i magla

- z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej

 • Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności osób planujących podjąć zatrudnienie:

- pracownik biurowy

- marketing i promocja

- obsługa stron www

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Rekrutacja odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH" ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok - II piętro- nad pizzerią, w godz. 8:00-16:00.

I tura rekrutacji od 04.01.2019 r. do 24.01.2019 r.

II tura rekrutacji (uzupełniająca) od 25.01.2019 r. do 13.02.2019 r.

III tura rekrutacji (uzupełniająca) od 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Telefony kontaktowe:

Tel. 608 097 022 Tel. 536 839 780

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ON" dostępny jest na stronie www.mydlainnych.pl/zintegrowany-system-wsparcia/

Projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

***

BEZPLATNE PORADY PRAWNE!!!

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

***

PUNKT KONSULTACYJNY

              Czynny codziennie w godzinach urzędowania.

W każdy ostatni piątek miesiąca  

w godz:15.00 - 17.00 w budynku Urzędu Gminy w 

Turośni Kościelnej pok. nr. 4

Bezpłatnych porad udziela:

Agata Głogowska
psycholog kliniczny

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Świętojańska 22 lok. 1
15-082 Białystok
tel; fax. (85) 732 82 20
kom. 510 095 630

Bezpłatne porady prawne

Poniedziałek, Wtorek: 14.00 – 18.00
                    Śro
da: 15.00 – 19.00

Bezpłatne porady :

psycholog, terapeuta
Poniedziałek, Środa: 15.00 – 19.00
                          Sobota: 8.00 – 10.00

 

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM