Strona Główna Napisz do nas Dodaj do Ulubionych Mapa Strony Kontakt z GOPS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Biuletyn Informacji Publicznej
 

EFS

BiP

 

 

Plan szkolenia oraz karta zgłoszeniowa dostępne są tutaj

***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Turośni Kościelnej

przypomina o

zbliżającym się terminie

składania wniosków:

 

- wnioski o opłacenie obiadów w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 w szkole lub przedszkolu można składać już w okresie wakacyjnym, tj.od 02 lipca 2018r.

- wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz wnioski na specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia:

  • 1 lipca – w formie elektronicznej;

  • 1 sierpnia – w wersji papierowej;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendium) na nowy rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od dnia:

01 września do 15 września 2018 r.

***

KOMUNIKAT

Świadczenie „Dobry Start" wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka.

Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody.


Kiedy złożyć wniosek?
Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

  • Bankowości elektronicznej

Od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe) złożone osobiście bądź przesłane za pośrednictwem poczty.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

      
Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start" mieszkańców Gminy Turośń Kościelna będą przyjmowane i rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.


Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start" upływa 30 listopada 2018r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

***

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej realizuje dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Pracownicy socjalni przyjmują wnioski od lipca 2018 r. na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019.

Prawo do świadczenia niepieniężnego w formie dożywiania w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe (771,00 zł), w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc w formie dożywiania pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS w Turośni Kościelnej lub na stronie: www.turosn.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania")

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS/KRUS, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatkowy za (2018r.) lub oświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, z terenu Gminy na której znajduje się gospodarstwo

3) aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał)

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5) osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczeniu lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

6) zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole podstawowej.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia podania pracownik socjalny GOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (np. oświadczenia o stanie majątkowym).

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją.

***


***

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE NASZEJ GMINY

W okresie od dnia 01.01.2017r. do 30.06.2018r. na terenie Gminy Turośń Kościelna realizowany jest projekt „Aktywna integracja szansa na sukces". Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w Turośni Kościelnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz COGNITO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród 50 uczestników projektu oraz min 50 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 15 gmin województwa podlaskiego (Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Wyszki, Knyszyn, Krypno, Kobylin - Bożymy, Sokoły, Narew, Narewka). Celem jest także zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

Wsparcie projektu oferuje:

a) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu,

b) kursy/ szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu,

c) płatne 3 miesięczne staże zawodowe.

Z terenu Gminy Turośń Kościelna udział w projekcie bierze 11 osób, w tym 6 kobiet i 5 mężczyzn. Osoby z otoczenia uczestników również zostały objęte wsparciem.

„Nowe miejsca reintegracji społeczno - zawodowej w CIS „Żelazna" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei" w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. Projekt będzie realizowany w 2 edycjach trwających po 12 miesięcy. W każdej edycji przez 8 miesięcy będą odbywały się zajęcia w CIS, a przez pozostałe 4 miesiące będą przeprowadzane staże zawodowe u wybranych pracodawców. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna" w Turośni Kościelnej, w której zostało zakwalifikowanych 5 uczestników przygotowujących się do wykonywania zawodu opiekun/ka osoby starszej. Głównym celem jest przygotowanie osób do świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Pod okiem instruktora zawodu uczestnicy projektu zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas zajęć w Hospicjum w Turośni Kościelnej oraz u osób indywidualnych z terenu Gminy Turośń Kościelna.

***

 

BEZPLATNE PORADY PRAWNE!!!

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności GKRPA

 

***

PROGRAM RODZINA 500 PLUS


Więcej informacji tutaj:  http://gops.turosn.pl/page.php?menuID=23

***

OGŁOSZENIE KOMISARIATU  POLICJI W ŁAPACH

Komisariat Policji w Łapach informuje, iż od dnia 01.08.2015r. na terenie Gminy Turośń Kościelna, dzielnicowym rejonu 56 jest: st. asp. Mariusz Gąsowski (kom. 885 997 183),

                     rejonu 57 jest : mł. asp. Kazimierz Twarowski (kom. 885 997 184).

W sprawach wymagających natychmiastowej interwencji proszę dzwonić bezpośrednio pod numer alarmowy 112 lub 997.


REJON

MIEJSCOWOŚĆ

 

56

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna, ulice: - Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie

st. asp. Mariusz Gąsowski

tel. 85 715 82 03

57

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Niecki , Pomigacze, Tołcze, ulica: - Kwiatowa, Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie , Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka, ulice: - Bajkowa - cała, - Dębowa - cała, - Jodłowa - cała, - Kościuszki - cała, - Kwiatowa - cała, - Leśna - cała, - Makowa - cała, - Nadrzeczna - cała, - Olchowa - cała, - Piaskowa - cała, - Pogodna - cała, - Słoneczna - cała, - Wesoła - cała, - Wiosenna - cała, - Zagumienna - cała, - Ziołowa - cała, Niewodnica Kościelna, ulice: - 26 Pułku Piechoty LWP - cała, - Brzozowa - cała, - Bukowina - cała, - Cedrowa - cała, - Dąbrowskiego - cała, - Dębowa - cała, - Gajowa - cała, - Graniczna - cała, - Grzybowa - cała, - Jaśminowa - cała, - Klonowa - cała, - Kolejowa - cała, - Kościelna - cała, - Krótka - cała, - Lawendowa - cała, - Leszczynowa - cała, - Leśna Polana - cała, - Łąkowa - cała, - Miętowa - cała, - Mostowa - cała, - Myśliwska - cała, - Ogrodowa - cała, - Okrężna - cała, - Polna - cała, - Podleśna - cała, - Różana - cała, - Słoneczna - cała, - Sosnowa - cała, - Spacerowa - cała, - Spokojna - cała, - Stawowa - cała, - Środkowa - cała, - Świerkowa - cała, - Topole - cała, - Trakt Napoleoński - cała, - Wczasowa - cała, - Zaułek - cała, - Zdrojowa – cała.

mł. asp. Kazimierz Twarowski

tel. 85 715 82 37

 

***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej informuje, że z dniem 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015, poz. 1238)

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.

od 1 listopada 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego

kryterium ogólne

574 zł

674,00 zł

(wzrost o 100 zł)

kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

664,00 zł

764,00 zł

(wzrost o 100 zł)

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

77

89 zł

(wzrost o 12 zł)

na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

106

118

(wzrost o 12 zł)

na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

115

129

(wzrost o 14 zł)

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego

z tytułu urodzenia dziecka

1000

1000 zł

(bez zmian)

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

400

400

 

(bez zmian)

z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 340,00zł

170

185

(wzrost o 15 zł)

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80

90

(wzrost o 10 zł)

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

60

80

(wzrost o 20 zł)

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

80

100

(wzrost o 20 zł)

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

100

100

(bez zmian)

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości

90

105

(wzrost o 15 zł)

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła

50

63

(wzrost o 13 zł)

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny

153

153

(bez zmian)

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

520

520

(bez zmian)

świadczenie pielęgnacyjne

1200

1300 zł

(wzrost o 100 zł)

***

PUNKT KONSULTACYJNY

              Czynny codziennie w godzinach urzędowania.

W każdy ostatni piątek miesiąca  

w godz:15.00 - 17.00 w budynku Urzędu Gminy w 

Turośni Kościelnej pok. nr. 4

Bezpłatnych porad udziela:

Edyta Zdanuczyk
psycholog, terapeuta

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

 

ul. Świętojańska 22 lok. 1
15-082 Białystok
tel; fax. (85) 732 82 20
kom. 510 095 630

Bezpłatne porady prawne

Poniedziałek, Wtorek: 14.00 – 18.00
                    Śro
da: 15.00 – 19.00

Bezpłatne porady :

psycholog, terapeuta
Poniedziałek, Środa: 15.00 – 19.00
                          Sobota: 8.00 – 10.00

 

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
© 2008 GOSP Tursn Koscielna.
Created by RUTCOM